منو سایت

دانلود فیلم با لینک مستقیم

خانه سريال درخواست فیلم دسته بندی بر اساس ژانر دسته بندی بر اساس سال تولید لیست علاقه مندی ها باکس آفیس
بازگشت
بازگشت

فیلم های پیشنهادی


AssassinLegion-posterJack Reacher: Never Go Back-poster

جدول پخش سريال ها

شنبه
يک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت پنجم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت اول
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت چهارم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت نهم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفتم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هفدهم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت شانزدهم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شانزدهم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفدهم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هفتم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت هفدهم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هفتم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت سیزدهم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت دهم(قسمت7و8 منتشر نشده)
۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم(قسمت 3و4 منتشر نشده)
۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت یازدهم
۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سوم
۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و چهارم
۲۴ بهمن
فصل سوم قسمت دوازدهم
۲۴ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت اول
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفتم
۱۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل چهارم قسمت چهارم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت پنجم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهاردهم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت پانزدهم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پانزدهم قسمت سیزدهم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت دهم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت پنجم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت دوم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت دهم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت اول
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت نهم
۲۵ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۲۵ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت سیزدهم
۲۵ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا تاریخ (2017-02-10) اضافه شد
۲۵ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا تاریخ (2017-02-10) اضافه شد
۲۵ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا تاریخ (2017-02-09) اضافه شد
۲۵ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفتم
۱۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل پنجم قسمت هشتم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت یازدهم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل بیست و هشتم قسمت چهاردهم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفدهم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و یکم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفتم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت شانزدهم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت یازدهم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت شانزدهم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت سیزدهم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل دوم قسمت پنجم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت ششم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت شانزدهم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهاردهم قسمت پانزدهم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهاردهم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهاردهم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت چهاردهم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سیزدهم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهاردهم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهاردهم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت هفتم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت سوم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پنجم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت یازدهم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوازدهم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل دوم قسمت هفتم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت شانزدهم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت سیزدهم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهاردهم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت سیزدهم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهاردهم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سوم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هجدهم قسمت یازدهم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت هفتم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهاردهم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت سیزدهم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۸ بهمن
فصل دوم قسمت چهارم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت چهاردهم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۲۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۲۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت اول
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دوم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ُسیزدهم قسمت سیزدهم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هشتم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهاردهم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت چهارم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهاردهم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهاردهم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهاردهم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت دوازدهم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهاردهم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت شانزدهم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت هفتم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شانزدهم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و ششم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان

Já, Olga Hepnarová-poster

دانلود فيلم Já, Olga Hepnarová 2016

ژانر : زندگينامه جنايي درام IMDB
محصول کشور : جمهوري چک نمایش تریلر
کارگردان : Petr Kazda - Tomás Weinreb
بازيگران :Michalina Olszanska - Martin Pechlát - Klára Melísková
امتياز : 6.7 از 849 کاربر
مدت زمان :105 دقيقه
کيفيت : DVDRip
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

“الگا” در خانواده ای سخت گیر در پراگ بزرگ شده و با مشکلات شخصی و خانوادگی دست و پنجه نرم می کند. او که احساس تنهایی و انزوا می کند در نهایت دچار بیگانگی با خود می شود. او که نمی تواند جایی برای خود در جامعه پیدا کند، دچار خشم و نفرتی روز افزون می شود و…

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
To Walk Invisible: The Bronte Sisters-poster

دانلود فيلم To Walk Invisible: The Bronte Sisters 2016

ژانر : درام IMDB
محصول کشور : انگلستان نمایش تریلر
کارگردان : Sally Wainwright
بازيگران :Finn Atkins - Charlie Murphy - Chloe Pirrie
امتياز : 7.7 از 556 کاربر
مدت زمان :120 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

فیلم سرگذشت خواهران برونته را روایت میکند که برای انتشار رمان خود، با موانع سر راهشان مبارزه کردند، اثری که تبدیل به یکی از بزرگترین رمان های در زبان انگلیسی شد.

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
Pan Wolodyjowski-poster

دانلود فيلم Pan Wolodyjowski 1969

ژانر : ماجراجويي تاريخي جنگي IMDB
محصول کشور : لهستان نمایش تریلر
کارگردان : Jerzy Hoffman
بازيگران :Tadeusz Lomnicki - Magdalena Zawadzka - Mieczyslaw Pawlikowski
امتياز : 7.4 از 901 کاربر
مدت زمان :160 دقيقه
کيفيت : DVDRip
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

در سال 1668، “کلنل میخائیل ولدویفسکی” که به تازگی از خدمت مرخص شده، به ارتش فراخوانده می شود تا از جبهه شرق لهستان در برابر مهاجمان تاتار و عثمانی محافظت کند…

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
Psychomania-poster

دانلود فيلم Psychomania 1973

ژانر : ترسناک IMDB
محصول کشور : انگلستان نمایش تریلر
کارگردان : Don Sharp
بازيگران :George Sanders - Beryl Reid - Nicky Henson
امتياز : 5.8 از 1,680 کاربر
مدت زمان :85 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

یک باند متشکل از چند جوان که خود را “مردگان متحرک” نامیده اند، شروع به ایجاد رعب و وحشت در شهر کوچکشان میکنند. آنها در ازای داشتن یک عمر جادوان، توافقی عجیب با شیطان میکنند و…

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
Free Angela and All Political Prisoners-poster

دانلود فيلم Free Angela and All Political Prisoners 2012

ژانر : مستند IMDB
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : Shola Lynch
بازيگران :Angela Davis - Eisa Davis
امتياز : 6.8 از 412 کاربر
مدت زمان :102 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

مستندی در مورد زندگی استاد جوان دانشگاه “آنجلا دیویس” و فعالیتهای اجتماعی اش که در نهایت منجر به یک آدم ربایی و کشته شدن 4 نفر می شود…

برچسب ها : , , , , , , , , ,
The Pit-poster

دانلود فيلم The Pit 1981

ژانر : ترسناک معمايي IMDB
محصول کشور : کانادا نمایش تریلر
کارگردان : Lew Lehman
بازيگران :Sammy Snyders - Jeannie Elias - Sonja Smits
امتياز : 6.0 از 1,472 کاربر
مدت زمان :96 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

یک پسر وروجک بهمراه خرس عروسکی اش که تحت مراقبت یک پرستار می باشد، گودالی را پیدا میکند که 4 هیولا درون آن زندگی میکنند و…

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
Lost & Found-poster

دانلود فيلم Lost & Found 2016

ژانر : ماجراجويي, خانوادگي, معمايي IMDB
محصول کشور : آمريکا, کانادا نمایش تریلر
کارگردان : Joseph Itaya
بازيگران :Justin Kelly, Benjamin Stockham, Celeste Desjardins, Jason Patric
امتياز : 5.1 از 130 کاربر
مدت زمان :90 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

دو برادر که برای گذراندن تابستان به یک جزیره‌ دور افتاده و مرموز فرستاده شده اند، درگیر یک ماجراجویی برای پیدا کردن یک گنجینه قدیمی می شوند…

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
Against the Wild 2: Survive the Serengeti-poster

دانلود فيلم Against the Wild 2: Survive the Serengeti 2016

ژانر : ماجراجويي IMDB
محصول کشور : کانادا, آفريقاي جنوبي نمایش تریلر
کارگردان : Richard Boddington
بازيگران :Jeri Ryan, John Paul Ruttan, Ella Ballentine, Ashley Dowds
امتياز : 5.2 از 228 کاربر
مدت زمان :91 دقيقه
کيفيت : DVDRip
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

پس از سقوط هواپیما، دو بچه بهمراه سگشان باید از تمام مهارت های خود استفاده کنند تا در برابر حیات وحش آفریقا زنده بمانند…

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
Love & Friendship-poster

دانلود فيلم Love & Friendship 2016

ژانر : کمدي, درام, عاشقانه IMDB
محصول کشور : ايرلند, فرانسه, هلند نمایش تریلر
کارگردان : Whit Stillman
بازيگران :Kate Beckinsale, Morfydd Clark, Tom Bennett, Jenn Murray
امتياز : 6.6 از 11,928 کاربر
مدت زمان :92 دقيقه
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

بانو سوزان ورنون زن میانسالی است که برای ادامه زندگی نزد اقوام همسر مرحوم خود می رود. او در این حین موظف است برای خودش و دخترش شوهر پیدا کند.

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
Justice League Dark-poster

دانلود فيلم Justice League Dark 2017

ژانر : انيميشن, اکشن, فانتزي IMDB
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : Jay Oliva
بازيگران :Camilla Luddington, Rosario Dawson, Jerry O'Connell, Alfred Molina
امتياز : از کاربر
مدت زمان :
کيفيت : 720P
Favorite اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

چند تن از ابرقهرمانانِ لیگ عدالت با هم متحد میشوند تا جلوی یک تهدید مارواء طبیعی را بگیرند، تهدیدی که ممکن است این ابرقهرمانان نتواند از پس آن برآیند…

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
صفحه 1 از 2,58912345...آخرین »